Законодательство Украины > Постановления КМУ > Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (актуал. 10.2013)


Додаток 1
до Порядку

Державний Герб України

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки
___________________________________________________
(найменування територіального органу в разі видачі
дозволу таким органом)

ДОЗВІЛ
N _______________

Дозволяється ________________________________________________
(повне найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
місце державної реєстрації, код платника податків

__________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД або

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,

__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

__________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається

__________________________________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера

__________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили

__________________________________________________________________
про це відповідний орган державної податкової служби

__________________________________________________________________
і мають відмітку в паспорті);

__________________________________________________________________
у разі потреби - відокремлений підрозділ, який виконуватиме

__________________________________________________________________
роботи підвищеної небезпеки або експлуатуватиме (застосовуватиме)

__________________________________________________________________
машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки)

виконувати _______________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

__________________________________________________________________
у разі потреби - місце їх виконання)

або експлуатувати (застосовувати) ________________________________
(найменування машин, механізмів,

__________________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, їх тип, марка,

__________________________________________________________________
дата виготовлення, країна походження,

__________________________________________________________________
у разі потреби - місце їх експлуатації (застосування)

на підставі ______________________________________________________
(найменування документів із зазначенням

__________________________________________________________________
їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.

Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.
(у разі виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) або з
____ ____________ 20__ р. (у разі застосування машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки).

Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.
____ __________ 20__ р.

Строк дії дозволу продовжено до ______ ______________ 20__ р.

на підставі _____________________________________________________.
(найменування документа)

Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9