Законодательство Украины > Постановления КМУ > Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (актуал. 10.2013)


Додаток 4
до Порядку

Керівникові Держгірпромнагляду
______________________________
(ініціали та прізвище)

ЗАЯВА
на одержання дозволу

Прошу видати дозвіл на виконання ____________________________
(найменування виду

__________________________________________________________________
робіт підвищеної небезпеки)

за адресою _______________________________________________________

Відомості про роботодавця ___________________________________
(для юридичної особи: найменування

__________________________________________________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації,

__________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності

__________________________________________________________________
згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника;

__________________________________________________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

__________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається

__________________________________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

__________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідний орган

__________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

__________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Додаток: висновок експертизи, проведеної ____________________
(повне найменування

_________________________________________________________________,
експертної організації)

від ____ ___________ 20__ р. N _____________

________________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.
____ __________ 20__ р.

_______________
Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в
разі її наявності.

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 927 ( 927-2012-п ) від 10.10.2012 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9