Законодательство Украины > Постановления КМУ > Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (актуал. 10.2013)


Додаток 8
до Порядку

Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

 

Відомості про роботодавця ___________________________________
(для юридичної особи: найменування

__________________________________________________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

__________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

__________________________________________________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

__________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається

__________________________________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки

__________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідний орган

__________________________________________________________________
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

__________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

__________________________________________________________________
та/або експлуатації (застосування) машин,

__________________________________________________________________
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди _________________________________________
(найменування страхової компанії,

__________________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

__________________________________________________________________
або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки: ____________________________________________
(найменування виду робіт

__________________________________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

__________________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

__________________________________________________________________
дата виготовлення, країна походження, які виконуються

__________________________________________________________________
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

__________________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

__________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

__________________________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

__________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості ______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,

__________________________________________________________________
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

__________________________________________________________________
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

__________________________________________________________________
охорони праці, інструкцій, інформації про проведення

__________________________________________________________________
навчання та інструктажу з питань охорони праці,

__________________________________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

__________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,

__________________________________________________________________
навчально-методичного забезпечення)

________________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.
____ __________ 20__ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду___ ______________ 20__ р. N ______.

_______________
Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку в
разі її наявності.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9