Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (актуал. 05.2013)


Розділ IV
Кошти страхування на випадок безробіття

Стаття 16. Джерела коштів Фонду та їх використання

1. Джерелами формування коштів Фонду є:

1) страхові внески страхувальників;

2) суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до цього Закону та Закону України "Про зайнятість населення", інших законів до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за такі порушення;

3) кошти державного бюджету, що спрямовуються до Фонду у випадках, установлених законом;

4) доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду;

5) благодійні внески підприємств, установ, організацій;

6) інші надходження відповідно до законодавства України.

2. Кошти бюджету Фонду використовуються на:

1) виплату забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону, фінансування заходів, передбачених статтею 71 цього Закону;

2) здійснення заходів відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";

3) відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині другій статті 20 цього Закону;

4) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення його працівників; організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

5) формування резерву коштів Фонду.

3. Видатки бюджету Фонду щодо забезпечення виплати допомоги по безробіттю є захищеними. Фінансування цих видатків проводиться у першочерговому порядку.

4. До коштів страхування на випадок безробіття застосовується казначейське обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України.

5. З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду формується резерв коштів.

Порядок формування та використання резерву коштів Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2980-III від 17.01.2002, N 2664-IV від 16.06.2005, N 424-V від 01.12.2006, N 799-VI від 25.12.2008, N 2289-VI від 01.06.2010, N 2464-VI від 08.07.2010, N 3277-VI від 21.04.2011; в редакції Закону N 5067-VI від 05.07.2012 }


Стаття 17. Страхові внески
{ Назва статті 17 в редакції Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }

1. Кошти, що надходять на страхування на випадок безробіття від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, повинні забезпечувати: { Абзац перший частини першої статті 17 в редакції Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }

1) виплату застрахованим особам забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;

2) створення резерву коштів Фонду у розмірі суми, необхідної для виплати допомоги по безробіттю в розрахунку не менш як на п'ять календарних днів; { Пункт 2 частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3277-VI ( від 21.04.2011 }

2-1) здійснення відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" заходів щодо сприяння зайнятості населення; { Частину першу статті 17 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 5067-VI від 05.07.2012 }

3) покриття витрат Фонду у зв'язку із:

відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині другій статті 20 цього Закону;

фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, матеріальне та соціально-побутове забезпечення її працівників; організацію роботи правління Фонду, розвиток та функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції; { Азац третій пункту 3 частини першої статті 17 в редакції Закону N 5067-VI від 05.07.2012 }

4) фінансування заходів, передбачених статтею 7-1 цього Закону. { Частину першу статті 17 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 799-VI від 25.12.2008 }

2. На порядок використання Фондом коштів, що надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, бюджетне законодавство не поширюється.

На відносини у сфері здійснення контролю за своєчасністю подання та достовірністю поданих роботодавцем відомостей щодо отримання коштів Фонду та дотримання порядку їх використання не поширюється дія Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" . { Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3277-VI від 21.04.2011 }


{ Частину статті 17 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }


{ Частину статті 17 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }


{ Частину статті 17 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }


{ Частину статті 17 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }


{ Частину статті 17 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }


{ Статтю 18 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }


{ Статтю 19 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010 }


Стаття 20. Відносини з цільовими страховими фондами та органами виконавчої влади
{ Назва статті 20 в редакції Закону N 884-VI від 15.01.2009 }

1. Фонд у своїй діяльності співпрацює з іншими страховими фондами, що здійснюють загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у проведенні заходів, пов'язаних з виплатою забезпечення та наданням соціальних послуг, і має право в кожному конкретному випадку приймати спільні рішення щодо фінансування цих заходів. { Абзац перший частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI від 08.07.2010 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальні органи, з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону та Закону України "Про зайнятість населення", взаємодіють з органами доходів і зборів, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, іншими центральними органами виконавчої влади, Державною прикордонною службою України шляхом обміну відповідною інформацією про отримані особами, зареєстрованими в установленому порядку як безробітні, доходи від здійснення підприємницької діяльності, роботи за кордоном, виконання роботи за трудовим договором, у тому числі за сумісництвом, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими угодами (договорами), ведення особистого селянського господарства, проведення інших заходів по виконанню цього Закону { Частину першу статті 20 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 884-VI від 15.01.2009; із змінами, внесеними згідно із Законами N 5067-VI від 05.07.2012, N 5462-VI від 16.10.2012, N 406-VII від 04.07.2013 }

{ Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 884-VI від 15.01.2009 }

2. Виплата пенсій особам, які достроково вийшли на пенсію відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", у період до досягнення ними пенсійного віку здійснюється в установленому законодавством України порядку Пенсійним фондом України за рахунок коштів, що відшкодовуються Фондом.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7