Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про відходи " (актуал. 05.2013)


Розділ III
Суб'єкти у сфері поводження з відходами, їх права та обов'язки

Стаття 13. Суб'єкти у сфері поводження з відходами

Суб'єктами у сфері поводження з відходами є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також підприємства, установи та організації усіх форм власності, діяльність яких пов'язана із поводженням з відходами.

Стаття 14. Права громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на:
а) безпечні для їх життя та здоров'я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами;
б) одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об'єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується;
в) відвідування в установленому порядку спеціально відведених місць чи об'єктів поводження з відходами;
г) участь в обговоренні питань, пов'язаних із розміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацією об'єктів поводження з відходами;
д) екологічне страхування відповідно до законодавства України;
е) відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок порушення законодавства про відходи.

Стаття 15. Обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані:

а) дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;

б) вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів;
{ Пункт "б" частини першої статті 15 в редакції Закону N 5402-VI від 02.10.2012 }

в) виконувати інші обов'язки, передбачені законами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.
{ Пункт "в" частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }


Стаття 16. Права підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами


Підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право на:
а) одержання в установленому порядку інформації про технології утилізації відходів, будівництво та експлуатацію об'єктів поводження з відходами;
б) зберігання відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах відповідно до санітарних норм і правил утримання територій;
в) внесення пропозицій, пов'язаних з розміщенням, проектуванням, будівництвом та експлуатацією об'єктів поводження з відходами;
г) одержання в установленому порядку пільг у разі участі у створенні об'єктів поводження з відходами;
д) участь у розробленні місцевих, регіональних та загальнодержавної програм поводження з відходами;
е) участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території. { Частину першу статті 16 доповнено пунктом "е" згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами
{ Назва статті 17 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 }

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані: { Абзац перший статті 17 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 }

а) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію; ( Пункт "б" статті 17 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

в) визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також за погодженням із уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;
{ Пункт "в" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

г) на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;

д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки; ( Пункт "д" статті 17 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

е) брати участь у будівництві об'єктів поводження з відходами;

є) здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечувати за власний рахунок екологічно обгрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації;

ж) не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено існуючою технологією та ускладнює поводження з відходами або не доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;

з) не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об'єктах;

и) здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів;

і) своєчасно в установленому порядку сплачувати екологічний податок, що справляється за розміщення відходів; { Пункт "і" частини першої статті 17 в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

ї) надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища інформацію про відходи та пов'язану з ними діяльність, у тому числі про випадки несанкціонованого попадання відходів у навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи;
{ Пункт "ї" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

й) призначати відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;

к) забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання планів організації роботи у сфері поводження з відходами;

л) відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров'ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

м) забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами;

н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів; ( Статтю 17 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

о) мати погоджений із уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;
{ Статтю 17 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

п) передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари; ( Статтю 17 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

р) при плануванні будівництва або реконструкції об'єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво або реконструкцію такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування; ( Статтю 17 доповнено пунктом "р" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

с) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами; ( Статтю 17 доповнено пунктом "с" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

т) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

Суб'єкти господарювання, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг на вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання.
{ Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5402-VI від 02.10.2012 }

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів.
{ Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10