Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про відходи " (актуал. 05.2013)


Розділ IV
Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами

Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами належить:
а) реалізація державної політики у сфері поводження з відходами;
б) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних і міждержавних програм поводження з відходами і запровадження маловідходних, енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій; ( Пункт "б" частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )
в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів; ( Пункт "в" частини першої статті 18 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )
г) координація роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами;
д) затвердження порядку надання дозволів та встановлення умов збирання відходів;
е) затвердження переліку небезпечних відходів;
є) затвердження переліку відходів, транскордонне перевезення і видалення яких підлягає державному регулюванню, та організація контролю за їх перевезенням і видаленням;
ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини; ( Пункт "ж" частини першої статті 18 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )
з) затвердження переліку операцій, пов'язаних з утилізацією та видаленням відходів;
и) забезпечення створення в Україні об'єктів для захоронення небезпечних відходів, що не підлягають знешкодженню та утилізації;
і) визначення порядку обліку утворення, утилізації та видалення відходів;
ї) організація підготовки фахівців у сфері поводження з відходами;
й) забезпечення участі України у міжнародному співробітництві у сфері поводження з відходами;
к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини; ( Частину першу статті 18 доповнено пунктом "к" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )
л) встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів; ( Частину першу статті 18 доповнено пунктом "л" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )
м) визначення органу ліцензування таких видів господарської діяльності:
операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
( Частину першу статті 18 доповнено пунктом "м" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )
н) встановлення порядку надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; { Частину першу статті 18 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }
о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту через територію України окремих видів відходів; { Частину першу статті 18 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 }
п) затвердження вимог до систем поводження з відходами. { Частину першу статті 18 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 5179-VI від 06.07.2012 }

Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші повноваження у сфері поводження з відходами відповідно до законів України.

Стаття 19. Повноваження Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами

До повноважень Автономної Республіки Крим у сфері поводження з відходами належить:
а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;
б) участь у формуванні державної політики у сфері поводження з відходами;
в) здійснення заходів у сфері поводження з відходами відповідно до законодавства України;
г) забезпечення виконання на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних програм та програм поводження з відходами;
д) затвердження та забезпечення виконання програм Автономної Республіки Крим щодо поводження з відходами;
е) координація і сприяння розробленню місцевих програм поводження з відходами;
є) контроль за виконанням на території Автономної Республіки Крим загальнодержавних програм та програм Автономної Республіки Крим поводження з відходами;
ж) контроль за дотриманням законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами на території Автономної Республіки Крим;
з) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів. { Частину першу статті 19 доповнено пунктом "з" згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }

Законами України до повноважень Автономної Республіки Крим можуть бути віднесені й інші повноваження у сфері поводження з відходами.

Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами


До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:
а) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;
б) участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;
в) організація розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм;
г) координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;
д) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища;
е) здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами;
є) взаємодія з органами місцевого самоврядування;
ж) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів; { Пункт "ж" частини першої статті 20 в редакції Закону N 1825-VI від 21.01.2010 }
з) організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також для виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;
и) залучення та об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції діючих об'єктів поводження з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх маркетингу тощо;
і) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;
ї) організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації;
й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів; ( Пункт "й" частини першої статті 20 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )
к) затвердження за погодженням з органами виконавчої влади, визначеними цим Законом, лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності; { Пункт "к" частини першої статті 20 в редакції Законів N 3073-III від 07.03.2002, N 5456-VI від 16.10.2012 }


{ Пункт "л" частини першої статті 20 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( від 02.12.2010 }


{ Пункт "м" частини першої статті 20 виключено на підставі Закону N 3073-III від 07.03.2002 }


м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів; ( Пункт "м" частини першої статті 20 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини; ( Пункт "н" частини першої статті 20 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )

о) зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища; ( Частину першу статті 20 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )
п) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи; ( Частину першу статті 20 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; в редакції Закону N 1825-VI від 21.01.2010 }
р) надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом; ( Частину першу статті 20 доповнено пунктом "р" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )
с) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному законом. ( Частину першу статті 20 доповнено пунктом "с" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )

Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, до повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

в) погодження районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).
{ Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Під час підготовки проектів місцевих бюджетів місцеві державні адміністрації вносять пропозиції щодо залучення коштів, необхідних для здійснення заходів у сфері поводження з відходами.


Стаття 20-1. Повноваження органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами

До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами належить:

а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

в) погодження районним державним адміністраціям в Автономній Республіці Крим проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів).
{ Закон доповнено статтею 20-1 згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:
а) виконання вимог законодавства про відходи;
б) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
в) організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
г) затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;
д) вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;
е) вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження з відходами;
є) координацію діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;


{ Пункт "ж" частини першої статті 21 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }


з) здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;
и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;
і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини; ( Пункт "і" частини першої статті 21 в редакції Закону N 3073-III від 07.03.2002 )
ї) здійснення інших повноважень відповідно до законів України;
й) надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю; { Частину першу статті 21 доповнено пунктом "й" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI від 21.01.2010 }
к) надання дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом; ( Частину першу статті 21 доповнено пунктом "к" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )
л) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному законом; ( Частину першу статті 21 доповнено пунктом "л" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002 )
м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. { Частину першу статті 21 доповнено пунктом "м" згідно із Законом N 3073-III від 07.03.2002; в редакції Закону N 1825-VI від 21.01.2010 }

Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.

Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами

Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
{ Стаття 22 в редакції Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

Стаття 23. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища
{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить: { Абзац перший частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 }


{ Пункт "а" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI () від 16.10.2012 }


{ Пункт "б" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI () від 16.10.2012 }


в) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України; { Пункт "в" частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }


{ Пункт "г" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }


{ Пункт "д" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI () від 16.10.2012 }


е) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами;


{ Пункт "є" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI () від 16.10.2012 }


ж) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; { Пункт "ж" частини першої статті 23 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

з) надання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів; { Пункт "з" частини першої статті 23 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1825-VI () від 21.01.2010 }

и) погодження проектів лімітів на утворення та розміщення інших відходів обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям; { Пункт "и" частини першої статті 23 в редакції Закону N 5456-VI () від 16.10.2012 }

і) погодження місць розміщення небезпечних об'єктів поводження з відходами; { Пункт "і" частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }


{ Пункт "ї" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI () від 16.10.2012 }


й) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

к) розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів для поводження з небезпечними відходами та їх перевезення по території України;


{ Пункт "л" частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 5456-VI () від 16.10.2012 }


м) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України; ( Частину першу статті 23 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )

о) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням ( 995_022 ); ( Частину першу статті 23 доповнено пунктом "о" згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )

п) формування і ведення державного банку даних щодо впроваджених в Україні технологій утилізації відходів; { Частину першу статті 23 доповнено пунктом "п" згідно із Законом N 1825-VI () від 21.01.2010 }

р) видача дозволів на зберігання та видалення відходів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; { Частину першу статті 23 доповнено пунктом "р" згідно із Законом N 1825-VI () від 21.01.2010 }

с) розроблення та впровадження систем поводження з відходами. { Частину першу статті 23 доповнено пунктом "с" згідно із Законом N 5179-VI ( 5179-17 ) від 06.07.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює й інші функції, передбачені цим Законом.
{ Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 } { Текст статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

Стаття 23-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить:

а) координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;

б) встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

в) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

г) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням відходів;

ґ) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

д) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює також інші функції, передбачені законом.
{ Закон доповнено статтею 23-1 згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

Стаття 23-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами належить здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про поводження з відходами щодо:

а) дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

б) дотримання вимог виданих лімітів на утворення та розміщення відходів;

в) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та реєстру місць видалення відходів;

г) перевезення небезпечних відходів територією України та за транскордонним перевезенням відходів;

ґ) збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;

д) ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;

е) дотримання вимог нормативно-технічної і технологічної документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;

є) недопущення змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;

ж) дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;

з) дотримання правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;

и) дотримання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;

і) своєчасного та повного виконання заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює також інші повноваження, передбачені законом.
{ Закон доповнено статтею 23-2 згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

Стаття 24. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері поводження з відходами
{ Назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері поводження з відходами належить: { Абзац перший статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

а) здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів, а також забезпечення у стандартах, нормах і правилах та інших нормативних документах щодо поводження з відходами вимог безпеки для здоров'я людини;

б) визначення пріоритетних заходів щодо охорони здоров'я людини від негативного впливу відходів;

в) проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи проектно-кошторисної документації з метою визначення місць розташування та техніко-економічного обгрунтування проектів будівництва, розширення, реконструкції об'єктів поводження з відходами;

г) видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;

д) встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;

е) методичне забезпечення та здійснення контролю при визначенні рівня небезпечності відходів;

е-1) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з відходами; { Статтю 24 доповнено пунктом "е-1" згідно із Законом N 1825-VI () від 21.01.2010 }

є) інші функції, передбачені законами України.

Стаття 25. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами
{ Назва статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами належать: { Абзац перший статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

а) формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
{ Пункт "а" статті 25 в редакції Закону N 5456-VI () від 16.10.2012 }

б) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері поводження з побутовими відходами;

в) нормативно-методичне забезпечення з питань поводження з побутовими відходами;

г) розроблення та затвердження державних стандартів, норм і правил у сфері поводження з побутовими відходами;

д) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних (міст Києва та Севастополя) програм у сфері поводження з побутовими відходами;

е) встановлення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
{ Пункт "е" статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

є) затвердження за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, правил експлуатації та утримання об'єктів поводження з побутовими відходами;

ж) інші повноваження, передбачені законами України.
{ Стаття 25 в редакції Закону N 1825-VI () від 21.01.2010 }

Стаття 25-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами належить:

а) реалізація державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;

б) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя програм у сфері поводження з побутовими відходами;

в) інші повноваження, передбачені законами України.
{ Закон доповнено статтею 25-1 згідно із Законом N 5456-VI () від 16.10.2012 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10