Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про відходи " (актуал. 05.2013)


Розділ VIII
Правопорушення у сфері поводження з відходами і відповідальність за них

Стаття 42. Правопорушення у сфері поводження з відходами

Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

а) порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я людини та економічних збитків;

б) самовільне розміщення чи видалення відходів; ( Пункт "б" частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III () від 07.03.2002 )

в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини; ( Пункт "в" частини першої статті 42 в редакції Закону N 3073-III () від 07.03.2002 )

г) невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за місцями їх видалення;

д) приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки;

е) приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів;

є) змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу уповноваженого органу; { Пункт "є" частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

ж) порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами;

з) порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів;

и) невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди;

і) передачу відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій;

ї) порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо);

й) виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку;

к) недотримання умов ввезення відходів як вторинної сировини на територію України; ( Пункт "к" частини першої статті 42 в редакції Закону N 3073-III () від 07.03.2002 )

л) несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів;

м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів; ( Частину першу статті 42 доповнено пунктом "м" згідно із Законом N 3073-III () від 07.03.2002 )

н) порушення встановлених квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини та строків їх перевезення.
{ Частину першу статті 42 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення законодавства про відходи.


Стаття 43. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про відходи


Підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про відходи, в порядку і розмірах, встановлених законодавством України.
{ Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 44. Вирішення спорів у сфері поводження з відходами

Спори, що виникають у сфері поводження з відходами, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку.

Міжнародними договорами України може бути передбачений інший порядок розгляду спорів щодо транскордонного перевезення відходів.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10