Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" (актуал. 05.2013)


Розділ III
Державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів

Стаття 10. Органи, які здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів

Державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, а також інші спеціально уповноважені державні органи відповідно до їх компетенції.
{ Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } { Зміни до статті 10 див. в Законі N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }

Стаття 11. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері перевезення небезпечних вантажів

До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері перевезення небезпечних вантажів належать:

проведення державної політики у сфері перевезення небезпечних вантажів;

розробка і здійснення загальнодержавної програми забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів;

встановлення порядку спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів ( 1285-2007-п );

вжиття заходів до запобігання незаконному міжнародному перевезенню небезпечних вантажів;

спрямування і координація роботи органів, спеціально уповноважених здійснювати державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Стаття 12. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері перевезення небезпечних вантажів

До компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері перевезення небезпечних вантажів належать:

нормативне регулювання діяльності транспорту, санітарно-епідеміологічних та медичних служб у сфері перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів органів, спеціально уповноважених здійснювати державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів;

розробка, затвердження і реалізація республіканської програми забезпечення перевезення небезпечних вантажів відповідно до загальнодержавної програми.

Стаття 13. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів


Спеціально уповноваженими органами у сфері перевезення небезпечних вантажів є центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері транспорту, та інші органи виконавчої влади, зазначені у статтях 15 і 16 цього Закону, відповідно до їх компетенції.
{ Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } { Зміни до статті 13 див. в Законі N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }


Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, у сфері перевезення небезпечних вантажів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, у сфері перевезення небезпечних вантажів (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажів) належать:

розроблення і затвердження нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів (крім нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що розробляються та затверджуються Міністерством внутрішніх справ України), а також погодження нормативів і правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров’я людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів;

контроль і нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на транспорті та правил перевезень небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється Міністерством внутрішніх справ України);

прийняття в установленому порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажів відповідним видом транспорту (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, за якого маршрут і режим перевезення погоджуються з Міністерством внутрішніх справ України), якщо такі умови не передбачені у відповідних нормативно-правових актах;

інформування через Міністерство закордонних справ України Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів про результати класифікації небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були визнані такими, та про зміни у класифікації небезпечних вантажів;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, у сфері перевезення небезпечних вантажів належить здійснення контролю і нагляду за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється Міністерством внутрішніх справ України).
{ Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008; в редакції Законів N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }

Стаття 14-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажів належать:

контроль за додержанням законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, яке контролюється відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху);

інформування через Міністерство закордонних справ України Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів про результати класифікації небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були визнані такими, та про зміни у класифікації небезпечних вантажів.
{ Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 15. Компетенція інших центральних органів виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів

До компетенції інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів, належать:

1) у галузі промислової політики:

участь у визначенні умов безпечного перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що виникли у процесі їх перевезення; у разі дорожнього перевезення - за погодженням з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху;

визначення порядку перевезення окремих вантажів, які віднесено до їх компетенції відповідно до нормативно-правових актів; у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів - за погодженням з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху;

2) у галузі праці та соціальної політики:

організація та здійснення державного нагляду за додержанням вимог законодавства про охорону праці щодо діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів;

3) у галузі екології, природних ресурсів, охорони здоров'я:

розробка та затвердження нормативів і правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров'я людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що сталися під час їх перевезення, здійснення нагляду і контролю за виконанням цих нормативів і правил; в разі дорожнього перевезення зазначені нормативи і правила погоджуються з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху;

виконання інших функцій, визначених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів.

Стаття 16. Компетенція відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів

До компетенції відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів належать:

розробка і подання на затвердження Міністерству внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів; { Абзац другий статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
{ Зміни до абзацу другого частини першої статті 16 див. в Законі N 5502-VI ( 5502-17 ) від 20.11.2012 }

контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства у зазначеній сфері, у тому числі за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, прийманням іспитів та видачею відповідних свідоцтв установленого зразка, розробленням і видачею в установленому порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. { Абзац третій статті 16 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 17. Компетенція місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері перевезення небезпечних вантажів

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції, визначеної законодавством України, у сфері перевезення небезпечних вантажів здійснюють:

реалізацію загальнодержавних програм забезпечення перевезення небезпечних вантажів, розробку та реалізацію місцевих програм забезпечення перевезень небезпечних вантажів;

виконання інших функцій, встановлених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів.

1 | 2 | 3 | 4 | 5