Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (актуал. 10.2013)


Розділ II Єдиний державний реєстр

Стаття 16. Єдиний державний реєстр

1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру.

2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях відповідно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що складають інформаційний ресурс держави.

3. Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру;

контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру;

передачу відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлень та відомостей з реєстраційних карток при вчиненні реєстраційних дій, що передбачені цим Законом, у тому числі для взяття на облік, зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; { Абзац четвертий частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

отримання даних у порядку взаємообміну інформацією відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України; { Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, права доступу тощо);

зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати внесення запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем; { Абзац сьомий частини третьої статті 16 в редакції Закону N 1877-VI від 11.02.2010 }

захист даних згідно із законом; { Абзац восьмий частини третьої статті 16 в редакції Закону N 2609-VI від 19.10.2010 }

достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток;

контроль за проведенням реєстраційних дій;

оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного реєстру, а також документальне відтворення процедур державної реєстрації.

4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що становлять державну таємницю.

5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який є його розпорядником. Адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
{ Частина п'ята статті 16 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

6. Єдиний державний реєстр є об'єктом права державної власності.

Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру

1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.

Форми реєстраційних карток затверджуються Міністерством юстиції України.
{ Частину першу статті 17 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 } { Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3422-IV від 09.02.2006 }

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;


{ Абзац четвертий частини другої статті 17 виключено на підставі Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }


організаційно-правова форма;

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків; { Абзац шостий частини другої статті 17 в редакції Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

види діяльності; { Абзац дев'ятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

відомості про органи управління юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) та реєстраційні номери облікових карток платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори; { Абзац частини другої статті 17 в редакції Закону N 3422-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування; { Абзац тринадцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI від 21.04.2011 }

дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього;

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;


{ Абзац шістнадцятий частини другої статті 17 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;


{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


дата та номер запису про втрату оригіналів установчих документів; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }


{ Абзац двадцять третій частини другої статті 23 виключено на підставі Закону N 4839-VI від 24.05.2012 }


дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 }

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2390-VI від 01.07.2010 }

дата та номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2390-VI від 01.07.2010 }

відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи; персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання (призначення) ліквідатора; реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України); { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2390-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI від 19.05.2011 }

дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

дані про юридичних осіб - правонаступників; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 }

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 809-VI від 25.12.2008 }

місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

місцезнаходження реєстраційної справи;

дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру;

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;


{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону N 1877-VI від 11.02.2010 }


відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи - термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; в редакції Законів N 3384-VI від 19.05.2011, N 4839-VI від 24.05.2012 }

інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3422-IV від 09.02.2006 }

відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами); { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про початок проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про неможливість проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про відкликання повідомлення про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата створення юридичної особи;

дата державної реєстрації юридичної особи;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.


{ Абзац одинадцятий частини третьої статті 17 виключено на підставі Закону N 1877-VI від 11.02.2010 }


відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи - термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації. { Частину третю статті 17 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }
{ Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

4. В Єдиному державному реєстрі повинні міститися такі відомості щодо фізичної особи - підприємця:

ім'я фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); { Абзац третій частини четвертої статті 17 в редакції Законів N 3575-IV від 16.03.2006, N 4839-VI від 24.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5410-VI від 02.10.2012 }

місце проживання;

види діяльності; { Абзац п'ятий частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, дати та номери записів про внесення змін до нього;

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;


{ Абзац восьмий частини четвертої статті 17 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;


{ Абзац десятий частини четвертої статті 17 виключено на підставі Закону N 4839-VI від 24.05.2012 }


дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, зокрема дата подання заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем ( z0671-13 ) за її рішенням, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності; дата і номер запису про початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; дата і номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення такої діяльності фізичної особи - підприємця в загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів), щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення зазначеної діяльності фізичної особи - підприємця; дата і номер запису про закінчення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Абзац одинадцятий частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; в редакції Закону N 2390-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для його внесення;

місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

місцезнаходження реєстраційної справи;

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;


{ Абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 17 виключено на підставі Закону N 1877-VI від 11.02.2010 }


відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані про основний вид діяльності; дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця - термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; в редакції Законів N 3384-VI від 19.05.2011, N 4839-VI від 24.05.2012 }

відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб - підприємців у банках та інших фінансових установах; { Частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб - підприємців; { Частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про відкриття виконавчого провадження щодо фізичних осіб - підприємців; { Частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про початок проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про неможливість проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про відкликання повідомлення про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

5. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.

6. Порядок взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. { Статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

Стаття 18. Статус відомостей Єдиного державного реєстру


1. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

2. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

3. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.
{ Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі

1. У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених частиною третьою статті 29 цього Закону. { Частину другу статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв'язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін. { Частину другу статті 19 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення. { Частину другу статті 19 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }
{ Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI від 21.04.2011 }

3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.
{ Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI від 21.04.2011 }

4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою - третьою цієї статті.

5. Документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) в день надходження документів заявнику з відміткою про дату їх надходження.

Дата надходження документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

6. Державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:

документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою - п'ятою статті 8 цього Закону;

документи подані не у повному обсязі;

документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.

У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

7. Якщо документи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та подані документи.

8. У разі якщо документи, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може повторно звернутися до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення зазначених документів без розгляду.

9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису.

10. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього Закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів.
{ Частина десята статті 19 в редакції Закону N 3205-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

11. Юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.

У разі якщо юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою та примірник оригіналу статуту для проставляння штампу про те, що юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі модельного статуту. Такий штамп проставляється державним реєстратором також на примірнику оригіналу статуту даної юридичної особи, що зберігається у реєстраційній справі. { Частину другу статті 19 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }

У разі якщо засновниками (учасниками) юридичної особи, що діяла на підставі модельного статуту, прийнято рішення продовжувати свою діяльність на підставі розроблених ними установчих документів, юридична особа подає державному реєстратору таке рішення та реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу з відповідною відміткою. Юридична особа вважається такою, що здійснює діяльність на підставі установчих документів з моменту державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи у порядку, встановленому статтею 29 цього Закону. { Частину другу статті 19 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }

12. У разі ненадходження в установлений частиною одинадцятою цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.

У разі надходження державному реєстратору від органу доходів і зборів повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний надіслати поштовим відправленням протягом п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.

13. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною шостою цієї статті, та у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.

14. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу. { Абзац перший частини чотирнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 }

Якщо державному реєстратору повернуто поштове відправлення, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням. { Абзац другий частини чотирнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 }

15. У разі втрати оригіналів установчих документів засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа подає державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заяву про втрату оригіналів установчих документів встановленого зразка.

До цієї заяви додаються:

документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;

довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих документів. { Абзац четвертий частини п'ятнадцятої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3263-VI від 21.04.2011, N 3384-VI від 19.05.2011 }

Якщо заява про втрату оригіналів установчих документів подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Якщо документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує повноваження представника.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду заяву про втрату оригіналів установчих документів, якщо заява оформлена з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою статті 8 цього Закону, або якщо до заяви не додаються документи, передбачені цією частиною, або якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій.

Про залишення без розгляду заяви про втрату документів заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення заяви про втрату оригіналів установчих документів без розгляду.

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.
{ Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2452-IV від 03.03.2005, N 3575-IV від 16.03.2006; в редакції Закону N 1720-VI від 17.11.2009 }

Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.
{ Частина перша статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1720-VI від 17.11.2009, N 3384-VI від 19.05.2011 }

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

витягу з Єдиного державного реєстру;

довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується;

бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді), для цілей бюро кредитних історій; { Частину другу статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 2704-IV від 23.06.2005 }

даних в електронному вигляді для державних органів у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
{ Частину другу статті 20 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 4067-VI від 18.11.2011 }

3. Форма витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру встановлюється Міністерством юстиції України. Витяг, довідка та виписка з Єдиного державного реєстру підписуються державним реєстратором і засвідчуються його печаткою. { Абзац перший частини третьої статті 20 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

Порядок надання державним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру та їх перелік встановлюються Міністерством юстиції України за погодженням з відповідним державним органом. { Частину третю статті 20 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 4067-VI від 18.11.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }

4. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження запиту.

5. За одержання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначаються Міністерством юстиції України. Порядок передачі Бюро кредитних історій інформації з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Міністерством юстиції України та Бюро кредитних історій на підставі договору. Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат.
{ Частина п'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2704-IV від 23.06.2005, N 3422-IV від 09.02.2006; в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з його веденням.

7. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

8. Державні органи звільняються від плати за одержання за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третім особам на комерційній основі забороняється, за винятком передачі даних бюро кредитних історій.
{ Частина дев'ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2704-IV від 23.06.2005 }

10. Державним органам забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру, отримані в порядку, встановленому цим Законом.
{ Статтю 20 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 4067-VI від 18.11.2011 }

Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру

1. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі - підприємцю за їх письмовим запитом протягом двох робочих днів з дати подання цього запиту, а також у випадках, встановлених цим Законом.
{ Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011 }

2. Державні реєстратори використовують бланк виписки з Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення ( z0539-04 ) встановлюються Міністерством юстиції України.
{ Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV від 16.03.2006, N 5461-VI від 16.10.2012 }

{ Частину третю статті 21 виключено на підставі Закону N 5316-VI від 02.10.2012 }


4. У виписці зазначаються:

найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або ім'я фізичної особи - підприємця; { Абзац другий частини четвертої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4839-VI ( 4839-17 ) від 24.05.2012 }

ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); { Абзац третій частини четвертої статті 21 в редакції Закону N 4839-VI від 24.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5410-VI від 02.10.2012 }


{ Абзац четвертий частини четвертої статті 21 виключено на підставі Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }


місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або місце проживання фізичної особи - підприємця; { Абзац п'ятий частини четвертої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків; { Абзац шостий частини четвертої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку; дані про основний вид діяльності; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи - підприємця - термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації; { Частину четверту статті 21 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

дата видачі виписки.

5. Виписка з Єдиного державного реєстру підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

6. У разі, коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі припинення підприємницької діяльності, а також у разі, якщо підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено, у виписці робиться відповідний запис.
{ Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011 }


{ Частину сьому статті 21 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


8. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі запису про:

відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.


{ Частину дев'яту статті 21 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


10. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Не справляється плата за одержання виписки з Єдиного державного реєстру під час проведення державної реєстрації юридичної особи; фізичної особи - підприємця; включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, але не пов'язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи; змін до установчих документів юридичної особи; включення до Єдиного державного реєстру відомостей про створення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
{ Частина десята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-VI від 07.04.2011, N 4223-VI від 22.12.2011, N 4839-VI від 24.05.2012 }

11. Кошти, одержані за надання виписки з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов'язані з його веденням.

12. Документом, що підтверджує внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Стаття 22. Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про втрати оригіналів установчих документів, про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора, постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного (складеного капіталу юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди, подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи - підприємця, дату їх призначення, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.
{ Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI від 19.05.2011 }

2. Форма та зміст повідомлення щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру встановлюються Міністерством юстиції України.
{ Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }

3. Підставою для опублікування повідомлень є внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

4. Повідомлення підлягають опублікуванню протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

5. За публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про:

зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи, втрату оригіналів установчих документів юридичної особи справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

прийняття засновниками (учасниками) або органом рішення щодо припинення юридичної особи, а також про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або про призначення ліквідатора, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди плата не справляється;

подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем ( z0671-13 ), про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди, постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про прізвище, ім'я, по батькові третьої особи (спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи - підприємця) плата не справляється.
{ Частина п'ята статті 22 в редакції Закону N 3384-VI від 19.05.2011 }

6. Документом, що підтверджує внесення плати за опублікування повідомлень, є копія квитанції або копія платіжного доручення з відміткою банку.

У разі проведення державної реєстрації на підставі електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, підтвердженням внесення плати за публікацію повідомлень є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом. { Частину шосту статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

7. Кошти, що надходять як плата за опублікування повідомлень, використовуються для відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного державного реєстру та виданням спеціалізованого друкованого засобу масової інформації.
{ Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2452-IV від 03.03.2005, N 3456-IV від 22.02.2006, N 3575-IV від 16.03.2006; в редакції Закону N 2390-VI від 01.07.2010 }

Стаття 22-1. Надання доступу до Єдиного державного реєстру судам загальної юрисдикції

1. Судам загальної юрисдикції на безоплатній основі надається безперешкодний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

2. Доступ суду до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечується шляхом безоплатного підключення суду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Використання судом інформації здійснюється у формі спеціального витягу, що формується суддею, який здійснює розгляд справи, підписується ним з обов'язковим зазначенням дати і часу його формування та мети отримання таких відомостей і долучається до матеріалів справи.

4. Суду забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

5. Відповідальність за організацію доступу суду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації здійснює керівник апарату суду.

6. Порядок доступу суду до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначається положенням, що затверджується Міністерством юстиції України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України. { Частина шоста статті 22-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }
{ Закон доповнено статтею 22-1 згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8