Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (актуал. 10.2013)


Розділ VI Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Стаття 46. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

1. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться у разі:

прийняття фізичною особою - підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

смерті фізичної особи - підприємця;

постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;

постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

2. Підставами для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є:

визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;

провадження нею підприємницької діяльності, що заборонена законом;

неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;

наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність фізичної особи - підприємця за зазначеним місцем проживання. { Частину другу статті 46 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 2390-VI від 01.07.2010 }

3. Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Стаття 47. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності така фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа має подати державному реєстраторові (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.
{ Частина перша статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006; в редакції Закону N 3384-VI від 19.05.2011 }

2. У разі якщо після закінчення проведення заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі не надані у встановленому законом порядку органом доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, фізична особа - підприємець або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частиною одинадцятою статті 47 цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням за принципом мовчазної згоди. { Абзац перший частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011 }

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.
{ Статтю 47 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

3. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, якщо вони не передбачені цією статтею. { Частина третя статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

4. Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
{ Частина четверта статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

5. Органи доходів і зборів, Пенсійного фонду України під час проведення заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням надсилають в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ( z0671-13 ) за її рішенням одне з таких повідомлень, що має бути засвідчене підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку, а саме:

повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

У разі надання державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням має бути замінено відповідним органом доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України повідомленням про проведення позапланової перевірки або повідомленням про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

Повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням органами доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України надсилаються державному реєстраторові в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують проведення перевірки або неможливість її проведення, наявність грошових зобов'язань або заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або наявність інших обставин, за яких фізичну особу - підприємця не може бути припинено, або про відкликання таких повідомлень.

Органи доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони дізналися про усунення обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, відкликати повідомлення про наявність таких заперечень.

Зазначені повідомлення мають бути засвідчені підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку.

Форми повідомлень, зазначених у цій частині, порядок їх заповнення та подання державному реєстраторові встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом України відповідно.

Дата надходження до державного реєстратора повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
{ Статтю 47 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

6. Документи, які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

7. Державний реєстратор має право залишити заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, яка передбачена частиною першою цієї статті, без розгляду, якщо:

заява подана за неналежним місцем проведення державної реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності;

заява не відповідає вимогам частини першої цієї статті або частини першої статті 8;

строк заявлення кредиторами своїх вимог, зазначений у заяві, не відповідає вимогам закону.
{ Частина сьома статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

8. Про залишення документів, які подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду заявнику в день надходження документів державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису. { Абзац перший частини восьмою статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011 }

Залишення документів, які подавалися для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження зазначених документів внести до Єдиного державного реєстру запис про рішення щодо припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог і в той самий день передати органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про внесення такого запису.

Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Відомості про дату публікації повідомлення, яке містить інформацію про строк заявлення вимог кредиторів щодо фізичної особи - підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність, підлягають наданню органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України не пізніше наступного дня з дати публікації такого повідомлення.
{ Частина статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

10. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем забороняється проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною місця проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої прийнято рішення про припинення підприємницької діяльності.
{ Частина десята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

11. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не раніше закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів, зазначеного у заяві про припинення підприємницької діяльності, подає державному реєстраторові особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця така фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа письмово зазначає та підтверджує своїм особистим підписом, що нею вчинено всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).
{ Частина одинадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

12. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення фізичної особи - підприємця, якщо вони не передбачені частиною дев'ятою цієї статті.

13. У разі якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстраторові додатково пред'являються паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує його (її) повноваження (довіреність).
{ Частина тринадцята статті 47 в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

14. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

15. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які передбачені частиною дев'ятою цієї статті, якщо: { Абзац перший частини статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008 }

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, встановленим частиною одинадцятою цієї статті, частиною першою або другою статті 8 цього Закону; { Абзац третій частини п'ятнадцятої статті 47 в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

документи подані не в повному обсязі;

документи подані раніше строку, встановленого частиною одинадцятою цієї статті; { Абзац п'ятий частини п'ятнадцятої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4223-VI ( 4223-17 ) від 22.12.2011 }

від органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, і воно не відкликане.
{ Частину п'ятнадцяту статті 47 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

16. Про залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, без розгляду заявнику в день надходження документів державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відповідно до опису. { Абзац перший частини шістнадцятої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, без розгляду не перешкоджає повторному зверненню заявника до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

17. За відсутності підстав для залишення документів, які передбачені частиною тринадцятою цієї статті, без розгляду державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем є датою державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

18. Строк державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем не повинен перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.
{ Частина вісімнадцята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

19. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї фізичної особи - підприємця.
{ Частина статті 47 в редакції Законів N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

20. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.

Стаття 48. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою


1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний державний орган, може подати державному реєстратору особисто (надіслати поштовим відправленням) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи.

Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть фізичної особи - підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох місяців з дня отримання такого повідомлення не подає нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або довідку органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи, зобов'язаний надіслати запит до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця ( z0671-13 ) відповідно до законодавства України.
{ Частина перша статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }

2. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо вони не передбачені частиною першою цієї статті.
{ Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

3. Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
{ Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

4. Документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається третій особі, зокрема спадкоємцю (надсилається поштовим відправленням), з відміткою про дату надходження документів.
{ Статтю 48 доповнено частиною згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

5. Суд, який постановив рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця.

6. У судовому рішенні про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою вказується особа, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця, за поданням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.

Дата надходження документів для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

7. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання фізичної особи - підприємця безвісно відсутньою заповнити реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою та внести до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвісно відсутньою.

8. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.

Стаття 49. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця

1. Суд, який постановив рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у тому числі рішення про визнання фізичної особи - підприємця недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності, в день набрання таким рішенням законної сили направляє його копію державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дата надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

2. У разі, якщо підставою для постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем є визнання її недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності у судовому рішенні щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця в зв'язку з визнанням фізичної особи - підприємця недієздатною або обмеженням її цивільної дієздатності суд зазначає особу, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця за поданням органу опіки та піклування, якщо інше не встановлено законом.

{ Частина друга статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

3. Державний реєстратор зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фізичну особу - підприємця, щодо якої було постановлено судове рішення, про внесення такого запису.
{ Частина третя статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

4. З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем застосовуються обмеження, які встановлені законом, зокрема частиною десятою статті 47 цього Закону.
{ Частина четверта статті 49 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності за судовим рішенням, що не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, здійснюється в тому числі опікуном, піклувальником чи управителем майна, зазначеним у судовому рішенні, із застосуванням процедур, установлених частинами одинадцятою - двадцятою статті 47 цього Закону.
{ Частина п'ята статті 49 в редакції Закону N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

Стаття 49-1. Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

1. Спрощена процедура державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця проводиться державним реєстратором на підставі судового рішення про:

скасування (визнання недійсною) державної реєстрації фізичної особи - підприємця у випадках, передбачених законом, у разі якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крім судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом;

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, якщо таке рішення прийнято судом після 1 липня 2004 року та в разі ненадання державному реєстратору протягом трьох років з дати опублікування у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, документів, перелік яких визначено частиною одинадцятою статті 47 цього Закону. { Абзац третій частини першої статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011 }

2. За наявності підстав, визначених частиною першою цієї статті, державний реєстратор розпочинає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

З цією метою державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про те, що ним розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Одночасно державний реєстратор надсилає поштовим відправленням повідомлення ( z0671-13 ) органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування про те, що з відповідної дати розпочинається процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

3. Органи доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування у місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора повинні надіслати йому:

довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) фізичної особи - підприємця або повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи - підприємця;

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи - підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи - підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

довідки відповідних органів фондів соціального страхування про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи - підприємця або повідомлення про наявність у фізичної особи - підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

4. Після надходження довідок, зазначених у частині третій цієї статті, від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування державний реєстратор заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
{ Частина четверта статті 49-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

5. У разі надходження до державного реєстратора від фізичної особи - підприємця, органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлень про розпочаті ними заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця в порядку, встановленому цим Законом.

У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих органів, кредиторів фізичної особи - підприємця повідомлень про заперечення ними щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі таких заперечень.

У разі надходження до державного реєстратора від заінтересованих осіб органів, кредиторів фізичної особи - підприємця повідомлень про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або в разі неприпинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця державний реєстратор повторно розпочинає спрощену процедуру державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи - підприємця в порядку, визначеному цією статтею.
{ Закон доповнено статтею 49-1 згідно із Законом N 2390-VI ( 2390-17 ) від 01.07.2010 }

Стаття 50. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом

1. Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, у день набрання рішенням законної сили надсилає його державному реєстратору за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відповідне судове рішення.

Дата надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

2. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

3. Суд, який постановив рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає його копію державному реєстратору за місцем державної реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

4. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про визнання фізичної особи - підприємця банкрутом внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом і в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, а також фізичну особу - підприємця, щодо якої було прийнято рішення суду, про внесення такого запису.

5. У разі якщо після завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що постановив відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення відповідного запису. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

6. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом.

7. Порядок надання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.

8. Державний реєстратор зобов'язаний видати (надіслати поштовим відправленням) за місцем проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої постановлено судове рішення про припинення її підприємницької діяльності у зв'язку з визнанням її банкрутом, виписку з Єдиного державного реєстру.
{ Частина восьма статті 50 в редакції Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

9. У разі якщо після завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство, суд, що постановив відповідне рішення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи - підприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство.

Дата надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

10. Державний реєстратор повинен у день надходження судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису.
{ Стаття 50 в редакції Закону N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

Стаття 51. Порядок надання відомостей органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України щодо реєстрації припинення фізичної особи - підприємця

1. Державний реєстратор у день державної реєстрації припинення фізичної особи - підприємця у порядку, визначеному статтями 47-50 цього Закону, зобов'язаний надіслати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України повідомлення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та відомості реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи - підприємця.
{ Частина перша статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

2. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою або повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також відомості відповідної реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку в органах статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України.

Стаття 52. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

1. Підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця є постановлення судом рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

2. Суд, який постановив рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його державному реєстратору за місцем реєстрації фізичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Дата надходження судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця вноситься державним реєстратором до журналу обліку реєстраційних дій.

3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця внести до Єдиного державного реєстру запис про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та в той же день повідомити органи статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України про внесення такого запису для взяття фізичної особи - підприємця на облік, а також не пізніше наступного робочого дня видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) на адресу місця проживання фізичної особи - підприємця, щодо якої було прийнято судове рішення про відміну державної реєстрації припинення, виписку з Єдиного державного реєстру.
{ Частина третя статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }


{ Частину четверту статті 52 виключено на підставі Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8