МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З 01.08.2008 N 407

Про затвердження Концепції управління охороною праці Міністерства палива та енергетики України
З метою реалізації положень Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місті, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих, запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Концепцію управління охороною праці Міністерства палива та енергетики України (далі - Концепція), що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В.А. Міністр Ю.Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
01.08.2008 N 407


Концепція управління охороною праці Міністерства палива та енергетики України


1. Загальні положення
Концепція управління охороною праці в галузях паливно-енергетичного комплексу, щодо яких Мінпаливенерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики, спрямована на реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення охорони життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, створення безпечних і нешкідливих умов праці на кожному робочому місті, належних умов для формування у працівників свідомого ставлення до особистої безпеки та безпеки оточуючих, запровадження нових і вдосконалення існуючих механізмів управління в галузі охорони праці на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України.
Управління охороною праці - це підготовка, прийняття та реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на охорону життя, здоров'я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.
Необхідність визначення основних напрямів управління охороною праці зумовлюється реальними політико-правовими та соціально-економічними процесами, які відбуваються у сучасних умовах, а саме:
- структурними змінами в економіці, роздержавленням, утворенням нових форм та методів господарювання, суттєвим збільшенням кількості суб'єктів господарської діяльності різних форм власності, що значно ускладнює управління охороною праці традиційними методами і потребує його якісно нового рівня;
- реалізацією адміністративної реформи в Україні, поступовим переходом Міністерства від галузевого принципу управління до функціонального;
- наявністю випадків скорочення або ліквідації служб охорони праці, низькою ефективністю їх діяльності, зумовленою відсутністю кваліфікованих фахівців;
- недоліками в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці, керівників та фахівців технологічних та інженерно-технічних структурних підрозділів підприємств та організацій;
- недостатньою взаємодією служби охорони праці Мінпаливенерго з іншими структурними підрозділами Міністерства, відповідними службами підприємств та організацій, віднесених до сфери управління або сфери діяльності Мінпаливенерго;
- відсутністю взаємодії між органами, які здійснюють функції управління охороною праці (Міністерство, органи місцевого самоврядування та державні адміністрації);
- незадовільним станом безпеки і умов праці на підприємствах і в організаціях галузей промисловості;
- високим рівнем виробничого травматизму, професійної захворюваності і аварійності;
- зростаючою кількістю фізично зношеного і морально застарілого обладнання, машин, механізмів, технологічних комунікацій, виробничих споруд і приміщень, які не відповідають вимогам безпеки, що збільшує вірогідність аварій, пожеж, нещасних випадків та професійних захворювань;
- відсутністю належного забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту, використанням застарілих, не переглянутих галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
- значною кількістю робочих місць, що не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм і вимогам безпеки;
- безвідповідальним ставленням до питань охорони праці окремих власників підприємств;
- щорічним зростанням загальної суми витрат на фінансування пільгових пенсій за шкідливі і важкі умови праці та пенсій з трудового каліцтва, сім'ям загиблих, інших відшкодувань працівникам заподіяної шкоди на виробництві;
- функціонуванням нової системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що потребує ефективної взаємодії мінпаливенерго і підприємств з робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
- незадовільним інформаційним забезпеченням підприємств у питаннях охорони праці з боку державних органів управління охороною праці (Міністерство, органи державного нагляду за охороною праці, санітарного нагляду, органи місцевого самоврядування);
- інтеграцією України у світове співтовариство, поступового наближення положень національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (ЄС);
- наявністю значної кількості застарілих галузевих нормативних документів з охорони праці, в т.ч. галузевих стандартів і прирівняних до них нормативних актів, розроблених і затверджених міністерствами і відомствами колишнього СРСР, які підлягають перегляду з метою актуалізації, забезпечення їх відповідності національному законодавству та стандартам Євросоюзу;
- відсутністю належного фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією галузевих програм у сфері охорони праці, безпеки виробництва, заміни, модернізації зношеного і морально застарілого обладнання, виведення з експлуатації аварійно-небезпечних технологічних ліній, виробництв;
- послабленням контролю та профілактичної роботи на підприємствах галузей промисловості з боку спеціалістів структурних підрозділів і керівних працівників Міністерства.
Метою управління охороною праці щодо реалізації конституційного права працівників на належні безпечні та здорові умови праці є створення, впровадження та постійне вдосконалення ефективної Системи управління охороною праці (СУОП) у сфері паливно-енергетичного комплексу з урахуванням положень відповідних керівних документів Міжнародної організації праці, міжнародних стандартів OHSAS 18001 та OHSAS 18002 тощо, шляхом:
- створення та забезпечення функціонування Системи управління охороною праці на рівні функціональних підрозділів центрального апарату Мінпаливенерго та Системи управління охороною праці підприємств Мінпаливенерго України з метою комплексного розв'язання завдань охорони праці;
- застосування ефективних економічних методів управління охороною праці, створення умов економічної зацікавленості всіх працівників у безпечних умовах праці;
- створення ефективної системи мотивації праці посадових осіб Міністерства, керівників і фахівців підприємств щодо створення безпечних і здорових умов праці, а працівників - щодо додержання вимог охорони праці на кожному робочому місці;
- підвищення відповідальності керівників підприємств та організацій щодо створення системи управління охороною праці (вдосконалення вже діючої) для досягнення на кожному робочому місці безпечних і здорових умов праці;
- зміни підходів до формування галузевої нормативно-правової бази з питань охорони праці з урахуванням прогресивної міжнародної практики, в т.ч. стандартів ЄС;
- організації вивчення досвіду роботи з питань охорони праці країн СНД та розвинутих зарубіжних країн;
- налагодження оптимального механізму взаємодії служб охорони праці Міністерства та підприємств з центральним і регіональними відділеннями Фонду соціального страхування від нещасних випадків;
- пріоритетної підтримки наукових досліджень, спрямованих на підвищення безпеки виробництва, забезпечення санітарних норм, усунення травмонебезпечних місць, впровадження результатів науково-дослідних робіт на підприємствах галузей промисловості;
- укомплектування служб охорони праці Міністерства, підприємств та організацій галузей промисловості кваліфікованими фахівцями з охорони праці;
- удосконалення системи підготовки та перепідготовки в галузевих навчальних закладах і підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців усіх рівнів і структурних підрозділів підприємств і організацій Міністерства;
- створення сучасної автоматизованої системи обліку, аналізу нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, стану умов, безпеки праці на підприємствах галузей ПЕК і в Міністерстві;
- формування свідомого ставлення до питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у працівників всіх рівнів шляхом поліпшення інформаційно-роз'яснювальної і навчальної роботи з використанням сучасних інформаційних технологій;
- впровадження системи забезпечення служб охорони праці, керівників і фахівців інших структурних підрозділів, всіх працюючих відповідними законодавчими і нормативно-правовими актами, інформацією про стан охорони праці, оперативними і статистичними даними стосовно нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і пожеж, обставин, причин та наслідків цих подій, організаційних та технічних заходів щодо їх запобігання і профілактики;
- створення ефективної системи фінансування заходів, спрямованих на вирішення термінових і перспективних проблем охорони праці.

|1|2|3|4|5|6|7|8|