III. Загальні вимоги до здійснення державного енергетичного нагляду

3.1. Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються з неухильним дотриманням вимог з охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.
Заходи державного енергетичного нагляду здійснюються в робочий час суб'єктів господарювання, встановлений правилами їх внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Заходи державного енергетичного нагляду поділяються на планові та позапланові.

3.3. Плановими заходами є обстеження:
3.3.1. Споживачів електричної енергії:
з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії;
на відповідність рівня надійності електропостачання об'єктів споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої групи з надійності електропостачання, вимогам категорійності;
з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи електроенергетичного господарства соціально важливих споживачів електричної енергії в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій.
При виконанні планових обстежень споживачів електричної енергії з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії, а також обстежень на відповідність рівня надійності електропостачання об'єктів споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої групи з надійності електропостачання, вимогам категорійності обов'язково проводяться контрольні виміри фактичної електричної потужності в години ранкового або вечірнього максимуму навантаження об'єднаної енергосистеми України у споживачів, яким встановлюються граничні величини споживання електричної потужності.
За результатами вимірів складається акт з контролю електричної потужності, встановлений Методикою проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України, затвердженою наказом Мінпаливенерго України від 19.05.2003 N 241 ( z0426-03 ), зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 426/7747.
3.3.2. Електропередавальних організацій:
за комплексом робіт щодо технічного стану об'єктів електричних мереж, організації їх експлуатації (у тому числі виконання інвестиційних програм), дотримання режимів споживання (постачання) електричної енергії та потужності, енергозбутової роботи;
щодо виконання заходів з підготовки до роботи в грозовий період та під час повені;
з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи розподільчих електричних мереж в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій.
3.3.3. Споживачів теплової енергії:
з питань технічного стану та експлуатації тепловикористовувальних установок і мереж, систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, систем збору та повернення конденсату та дотримання режимів споживання теплової енергії;
з питань готовності будівель, споруд, теплових мереж і систем теплоспоживання до роботи в опалювальному сезоні.
3.3.4. Теплопостачальних організацій:
з питань технічного стану систем теплопостачання, організації експлуатації теплофікаційних установок, мереж і систем повернення конденсату (у тому числі виконання інвестиційних програм), стану договірної роботи, обліку виробленої та відпущеної теплової енергії та дотримання режимів постачання теплової енергії;
з питань готовності систем теплопостачання до опалювального сезону.

3.4. Позапланові заходи поділяються на перевірки, огляди, інспектування тощо та здійснюються:
3.4.1. У разі виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктами господарювання, у тому числі з питань дотримання суб'єктами господарювання режимів споживання електричної та теплової енергії, а також стану обліку енергії, а саме:
щодо оцінки технічного стану об'єктів розподільчих електричних мереж;
щодо технологічних порушень на об'єктах електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;
щодо обсягів капітального ремонту об'єктів розподільчих електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;
щодо обсягів технічного обслуговування об'єктів розподільчих електричних мереж, які знаходяться в експлуатації;
щодо виконання обсягів інвестиційних програм з нового будівництва, реконструкції та повної заміни електричних мереж та обладнання;
щодо наявності пошкоджених кабельних ліній електропередачі;
щодо наявності діючих електроустановок та мереж, які не мають власника;
щодо забезпечення нормативного рівня надійності електропостачання споживачів;
розгляду звернень споживачів;
організації систем обліку активної електричної енергії у споживачів та про встановлення в електричних мережах споживачів та електропередавальних організацій систем автоматизованого обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних;
споживання електричної енергії споживачами, які розраховуються за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу;
щодо загальної характеристики споживачів електричної енергії (за договорами);
споживання електроенергії;
щодо погодинного електронавантаження за режимний день;
введення та демонтаж компенсувальних установок;
введення електронагрівального обладнання;
наявного неврахованого споживання електричної енергії, застосування відповідних санкцій за перевищення договірних величин споживання електричної енергії та потужності, про вжиті заходи до споживачів, що порушують ПКЕЕ ( z0417-96 );
споживання та оплату реактивної електроенергії споживачами;
погодинного споживання електричної потужності за режимний день;
погодинної генерації реактивної електричної потужності за режимний день;
погодинної увімкненої загальної реактивної потужності батарей статичних конденсаторів споживачів за режимний день;
щодо виконання обсягів інвестиційних програм суб'єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання.
3.4.2. З метою перевірки виконання суб'єктами господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених за результатами здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.
3.4.3. У разі неподання у встановлений термін суб'єктами господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.
3.4.4. За поданням суб'єктом електроенергетики, суб'єктом відносин у сфері теплопостачання та споживачем електричної енергії письмової заяви до відповідного підрозділу Держенергонагляду про здійснення заходу державного енергетичного нагляду щодо:
підтвердження готовності до роботи нових чи реконструйованих енергоустановок (енергетичних об'єктів) суб'єктів господарювання;
участі в роботі комісій з перевірки знань працівників, відповідальних за електричне та (або) теплове господарство, а також працівників енергопостачальних організацій, які оформляють акти допуску на підключення енергоустановок споживачів до мереж, проводять огляд технічного стану енергоустановок побутових споживачів, а також виконують роботи, пов'язані з експлуатацією енергоустановок споживачів;
затвердження величини екологічної броні електропостачання споживача;
участі в комісії з розслідування причин і наслідків технологічних порушень, пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на енергоустановках суб'єктів господарювання.
3.4.5. За зверненнями фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства (позаплановий захід здійснюється тільки за наявності згоди Мінпаливенерго на його проведення).
3.4.6. За зверненнями громадян безпосередньо до Держенергонагляду.

3.5. Періодичність обстежень встановлюється згідно з Критеріями розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 75 ( 75-2008-п ). Терміни проведення планових заходів з державного енергетичного нагляду зазначено в додатку 1 до цієї Інструкції. Термін обстежень суб'єктів господарювання встановлюється залежно від складу об'єктів, їх віддаленості тощо відповідним керівником структурного підрозділу Держенергонагляду, який видає направлення на здійснення заходу.
Щороку до 1 квітня Держенергонагляд готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) з державного енергетичного нагляду суб'єктів господарювання за попередній рік і оприлюднює його в установленому порядку в мережі Інтернет.

3.6. Облік щоденних робіт, планові та фактичні витрати робочого часу на їх проведення фіксуються інспектором, старшим інспектором, керівником відділення, відділу енергетичного нагляду відповідної інспекції, які здійснюють заходи державного енергетичного нагляду, в Журналі обліку щоденних робіт (додаток 2 до цієї Інструкції).
Зміст робіт, який зазначається у колонці 2 цього журналу, має відповідати виду планового (додаток 1 до цієї Інструкції) або позапланового заходу (пункт 3.4 цієї Інструкції). У разі, якщо робота не стосується заходів державного енергетичного нагляду, то у цій колонці журналу стисло визначається її зміст (розгляд технічних умов приєднання з назвою об'єкта, розгляд проектної документації на енергопостачання із зазначенням назви суб'єкта господарювання та його об'єктів, підготовка матеріалів за актом, приписом від "__" ______ N __, участь у технічному навчанні, виконання господарських робіт з їх розшифруванням тощо).

|1|2|3|4|5|