V. Оформлення Акта

5.1. За результатами здійснення планового або позапланового заходу (обстеження, перевірки, огляду або інспектування) державний інспектор залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності суб'єкта господарювання та цілей заходу складає відповідний Акт, форма якого затверджується Мінпаливенерго.
{ Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 473 ( z1374-10 ) від 15.11.2010 }

5.2. Текст Акта поділяється на вступну та констатуючу частини. Вступна частина Акта має містити:
відомості про структурний підрозділ Держенергонагляду, що здійснює заходи з державного енергетичного нагляду, його поштову адресу, телефон, факс, адресу електронної пошти;
місце та дату складення Акта;
тип заходу (плановий або позаплановий);
вид заходу (обстеження, перевірка, огляд, інспектування тощо);
предмет державного енергетичного нагляду відповідно до пунктів 3.3, 3.4 цієї Інструкції;
посаду, прізвище, ім'я, по батькові інспектора (керівника обстеження, перевірки, огляду або інспектування), який здійснює відповідний захід з державного енергетичного нагляду;
дату початку та закінчення обстеження, перевірки, огляду або інспектування;
найменування юридичної особи (її об'єктів) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, щодо яких здійснювався захід, їх місцезнаходження;
місцезнаходження суб'єкта господарювання, посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
посаду, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, присутньої під час заходу.

5.3. Констатуюча частина Акта відповідно до затвердженого в установленому порядку переліку питань здійснення заходу державного енергетичного нагляду відображає дані щодо стану виконання вимог законодавства, а в разі невиконання - опис виявленого порушення з посиланням на відповідні вимоги законодавства, а також інші відомості, необхідні для здійснення заходів з державного енергетичного нагляду.

5.4. В Акті зазначаються тільки відомості, підтверджені особистим оглядом енергоустановок та документацією, що розглядалася.

5.5. Акт оформляється у двох примірниках розбірливим почерком або в друкованому вигляді, один залишається у суб'єкта господарювання, другий - в інспектора. Акт підписується в останній день перевірки інспектором (ами), який (і) здійснював (ли) захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. Підпис керівника суб'єкта господарювання скріплюється печаткою. При цьому узгоджуються строки виконання заходів з усунення виявлених порушень.

5.6. У випадку незгоди керівника суб'єкта господарювання зі змістом Акта він підписує Акт із зауваженнями. За наявності таких зауважень перед підписанням Акта керівником суб'єкта господарювання робиться відмітка "із зауваженнями", а текст його зауважень щодо змісту Акта за його підписом, скріпленим печаткою суб'єкта господарювання, додається до кожного примірника Акта та є його невід'ємною частиною.
У разі відмови суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи) підписати Акт інспектор зазначає про це в Акті.
Один примірник Акта вручається суб'єкту господарювання або вповноваженій ним особі, а другий - зберігається у відповідному структурному підрозділі Держенергонагляду.

|1|2|3|4|5|