Законодательство Украины > Нормативно-правовые акты в области охраны труда > Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України


ІІІ. Функції Держрибагентства України в системі управління охороною праці

3.1. Держрибагентство України з питань охорони праці:

здійснює відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі;

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує їх посадові інструкції, а також контролює їх додержання;

розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, об’єктів інженерного забезпечення, суден і плавзасобів, знарядь лову, моніторинг їх технічного стану;

забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених відповідними комісіями за підсумками розслідування цих причин;

організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

здійснює контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками служб охорони праці;

вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків;

проводить єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

розробляє і реалізує галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участю профспілок;

здійснює методичне керівництво діяльністю суб’єктів рибного господарства;

укладає з галузевою профспілкою угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці;

бере участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці;

організовує навчання і перевірку знань з питань охорони праці;

створює у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснює керівництво їх діяльністю, забезпечує виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи;

визначає обов’язки з питань охорони праці для посадових осіб, керівників підприємств, судновласників і капітанів суден.

3.2. Держрибагентство України:

3.2.1. Організовує:

розробку та функціонування галузевої системи управління охороною праці;

розробку та перегляд галузевих нормативних актів про охорону праці;

проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в районах плавання, промислу та на виробництві для осіб командного складу і спеціалістів флоту рибного господарства, керівників об’єднань, підприємств, а також керівників та фахівців структурних підрозділів центрального апарату;

проведення галузевих нарад, семінарів, оглядів та конкурсів з питань охорони праці;

вивчення і поширення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації роботи з охорони праці, пропаганди безпечних методів праці.

3.2.2. Надає методичну допомогу у проведенні:

атестації робочих місць;

розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

організації медичних оглядів та професійного відбору працівників окремих професій.

3.2.3. Затверджує плани проведення обстежень суб’єктів рибного господарства працівниками служби охорони праці.

3.2.4. Координує роботу служб охорони праці.

3.2.5. Здійснює оперативний облік нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.

3.2.6. Не рідше одного разу на півроку заслуховує на колегіях звіти керівників суб’єктів рибного господарства про дієвість СУОП і насамперед тих, на підприємствах, суднах яких допущено зростання смертельних нещасних випадків та аварій.

3.2.7. Передає у встановленому порядку в компетентні органи матеріали про притягнення до відповідальності осіб, що допустили порушення вимог чинного законодавства.

3.2.8. За кожне півріччя інформує суб’єктів рибного господарства про:

обставини, причини й наслідки надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж, що мали місце в районах плавання, промислу і на виробництві;

узагальнені по галузі результати аналізу рівня виробничого травматизму, професійних захворювань та захворювань, пов’язаних з умовами праці;

причини і обставини нещасних випадків із смертельним наслідком, що сталися на підпорядкованих об’єктах, та пропоновані заходи щодо запобігання їм.

3.2.9. Заохочує трудові колективи та окремих осіб за плідну роботу щодо розв’язання проблем охорони праці.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11