Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про металобрухт" (актуал. 10.2013)


Закон України
Про металобрухт

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 25, ст.212 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2114-III від 16.11.2000, ВРР, 2001, N 1, ст.3 N 359-IV від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст.52 N 2165-IV від 04.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.85 N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 441-V від 13.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.73 N 1073-V від 24.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.448 N 2798-VI від 17.12.2010, ВВР, 2011, N 25, ст.185 N 4075-VI від 07.12.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.282 N 5463-VI від 16.10.2012 }


{ У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Державний комітет статистики України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000 }

{ У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом" та "суб'єкт підприємницької діяльності з металобрухтом" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 4075-VI від 07.12.2011 }


Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту.

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV ( 359-15 ) від 25.12.2002 )

власник металобрухту - юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом у межах, визначених законом;

операції з металобрухтом - заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів; ( Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів; ( Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000 )

заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом; { Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 }

переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів; ( Абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

( Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

купівля та/або реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань; ( Абзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

( Абзац десятий статті 1 виключено на підставі Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам стандартів, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів із визначеними технологічними та експлуатаційними властивостями; ( Абзац одинадцятий статті 1 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

спеціалізовані підприємства (суб'єкти господарювання всіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, мають у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку та отримали відповідні ліцензії; { Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами N 359-IV від 25.12.2002, N 3370-IV від 19.01.2006; в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4075-VI від 07.12.2011 }

документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухову, пожежну, екологічну та радіаційну безпеку; ( Абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 )

експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує відповідність хімічного складу виробу маркам ливарних сплавів, стандартам, міжнародним стандартам, визначає спосіб виробництва, номер плавки та виданий власною акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000 )

промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання в промисловості та інших галузях економіки вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 )

спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, які відповідають вимогам, що ставляться цим Законом до спеціалізованого підприємства, мають у власності виробниче обладнання, яке забезпечує технологію металургійної переробки металобрухту, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу відповідно до стандартів, та пройшли атестацію в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000; в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства (далі - приймальний пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту. Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами відповідно до Закону; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002, в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007 }

первинна металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах, виготовлення зливків, чушок, пластин та інших напівфабрикатів з невизначеними технологічними властивостями без використання додаткових матеріалів, які застосовуються при виробництві ливарних сплавів відповідно до стандартів. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 )

Стаття 2. Законодавство про металобрухт

Відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, регулюються цим Законом, іншими законами України та постановами, виданими Кабінетом Міністрів України, у випадках, передбачених законом.

Закон України "Про відходи" не поширюється на відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом.

Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали

Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали, здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом

Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.

Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. ( Статтю 4 доповнено частиною згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

Ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим підприємствам. Ліцензії на заготівлю, переробку та металургійну переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим металургійним переробним підприємствам.( Частина статті 4 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону (далі - акт обстеження місцевими державними адміністраціями), який складається протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви. Місцеві державні адміністрації можуть делегувати виконавчому органу відповідних сільських, селищних, міських рад повноваження щодо обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону. У містах Автономної Республіки Крим, на територію яких не поширюється повноваження районних державних адміністрацій, акти обстеження складаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, яка може делегувати ці повноваження виконавчому органу відповідних рад. Відмова у видачі акта обстеження може бути оскаржена в установленому порядку. ( Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002; в редакції Закону N 2165-IV від 04.11.2004 )

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно до актів обстеження місцевими державними адміністраціями.

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень.

Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність фізичних осіб - суб'єктів господарювання і юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.
{ Частина сьома статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4075-VI від 07.12.2011 }

Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов'язково оформляється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом.

Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, забороняється.
{ Частина дев'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4075-VI від 07.12.2011 }

Збирання, заготівля, переробка, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняються. ( Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 )

Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформлюється актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту. В акті робиться відмітка про вибухову безпеку, а в разі потреби - про дезактивацію і очищення металобрухту від шкідливих речовин та зазначається рівень дози випромінювання. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до стандартів. ( Частина статті 4 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов'язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року. ( Частина статті 4 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років.
( Стаття 4 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000 )

1 | 2 | 3 | 4 | 5