Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про металобрухт" (актуал. 10.2013)


Розділ III Державне регулювання, контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом

Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом

Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну промислову політику, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та місцеві державні адміністрації.
{ Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

Методологічне та нормативно-правове забезпечення здійснення операцій з металобрухтом здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, відповідно до його повноважень.
{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом:

видачі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом на підставі акта обстеження місцевими державними адміністраціями в установленому законодавством порядку та встановлення відповідних умов і правил здійснення операцій з металобрухтом і контролю за їх додержанням; { Абзац другий частини третьої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

складання місцевими державними адміністраціями акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону і контролю за додержанням встановлених ними умов і правил здійснення операцій з металобрухтом.

Виходячи з потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту. Дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов'язання.
( Стаття 12 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000 )

Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні операцій з металобрухтом

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

забезпечує здійснення державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;

здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення реалізації операцій з металобрухтом.
{ Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3370-IV від 19.01.2006, N 4075-VI від 07.12.2011; в редакції Закону N 5463-VI від 16.10.2012 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику у здійсненні операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

здійснює із залученням інших державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;

разом із місцевими органами виконавчої влади бере участь у перевірках суб’єктів господарювання щодо дотримання ними умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;

залучає для вирішення зазначених питань фахівців провідних спеціалізованих металургійних переробних підприємств, виробничі об’єднання, асоціації, спілки та інші форми об’єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності;

видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку;

контролює додержання ліцензійних умов;

анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством. { Частина статті 13 в редакції Закону N 5463-VI від 16.10.2012 }

Місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з металобрухтом:

складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону на територіях відповідних адміністративних одиниць;

здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;

виявляють порушення вимог цього Закону спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами на територіях відповідних адміністративних одиниць.

Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, повинен повідомити про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення.
{ Частина статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002; в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 } { Стаття 13 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000 }

Стаття 14. Державний контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом

Державний контроль за здійсненням операцій з металобрухтом здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування згідно з законодавством.
{ Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

Нагляд за додержанням законів у здійсненні операцій з металобрухтом здійснюють Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури в межах повноважень, передбачених законом.

Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом

Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:

перевіряти додержання вимог законодавства України, що регулює здійснення операцій з металобрухтом;

одержувати від суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом необхідні дані про додержання вимог нормативно-правових актів під час заготівлі, переробки, реалізації, металургійної переробки металобрухту, а також документи і матеріали обліку з часу утворення металобрухту до його металургійної переробки; { Абзац третій частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 }

анульовувати дію ліцензії в порядку, встановленому законодавством. ( Абзац четвертий частини першої статті 15 в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов здійснення операцій з металобрухтом повідомляють про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, для вжиття ним відповідних заходів.
{ Частина друга статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

Органи державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом у разі виявлення фактів, що містять ознаки протиправної діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, передають такі матеріали відповідним правоохоронним органам і повідомляють про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику.
{ Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом


Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з законами України.

1 | 2 | 3 | 4 | 5