Законодательство Украины > Законы Украины > Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (актуал. 10.2013)


Розділ X Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища

Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища

Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища передбачають:

а) взаємозв'язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища на основі економічних важелів;

б) визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

в) встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів;
{ Пункт "в" статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1288-XIV від 14.12.99, N 2556-III від 21.06.2001 }

г) встановлення ставок екологічного податку;
{ Пункт "г" статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1288-XIV від 14.12.99, N 515-VI від 17.09.2008; в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

д) надання підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

е) відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
{ Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

Стаття 42. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

В Україні фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільних внесків та інших коштів.
{ Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 186/98-ВР від 05.03.98 }

Стаття 43. Ліміти використання природних ресурсів

Ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення.

Ліміти використання природних ресурсів загальнодержавного значення встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
{ Стаття 43 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 186/98-ВР від 05.03.98, N 1288-XIV від 14.12.99; в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

Стаття 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин

Ліміти скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва, а також інші види шкідливого впливу в цілому на території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:

у разі якщо це призводить до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, територій інших областей, - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

в інших випадках - у порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. { Абзац третій статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI від 16.10.2012 } { Стаття 44 із змінами, внесеними згідно із Законами N 186/98-ВР від 05.03.98, N 934-XIV від 14.07.99, N 1288-XIV від 14.12.99, N 2556-III від 21.06.2001, N 515-VI від 17.09.2008; в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }


{ Статтю 45 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }


Стаття 46. Розподіл екологічного податку

Кошти від екологічного податку (за винятком тих, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховуються до державного і місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України.
{ Стаття 46 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 186/98-ВР від 05.03.98, N 934-XIV від 14.07.99, N 515-VI від 17.09.2008, N 2457-VI від 08.07.2010; в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища

Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний, Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища. { Частина перша статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок:

а) частини екологічного податку згідно із законом; { Пункт "а" частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 515-VI від 17.09.2008; в редакції Законів N 2457-VI від 08.07.2010, N 2756-VI від 02.12.2010 }

б) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством; { Пункт "б" частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 } { Щодо зіпинення дії пункту "б" частини другої статті 47 див. Закони N 380-IV від 26.12.2002, N 1344-IV від 27.11.2003, N 2285-IV від 23.12.2004 }

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.
{ Частина друга статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96, в редакції Закону N 186/98-ВР від 05.03.98 }

Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.
{ Частина третя статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N 186/98-ВР від 05.03.98, N 2756-VI від 02.12.2010, N 5456-VI від 16.10.2012 }

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:
а) частини екологічного податку згідно із законом; { Пункт "а" частини четвертої статті 47 в редакції Законів N 2457-VI від 08.07.2010, N 2756-VI від 02.12.2010 }
б) добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень;


{ Пункт "в" частини четвертої статті 47 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }


г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством. { Частину четверту статті 47 доповнено пунктом "г" згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 - зміни діють у 2007 році, N 107-VI від 28.12.2007 - зміни діють по 31 грудня 2008 року - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VIвід 03.06.2008 } { Частина четверта статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

Розподіл коштів, що надходять до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
{ Частина п'ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

Кошти місцевих, Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.
{ Частина шоста статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 186/98-ВР від 05.03.98, N 1287-XIV від 14.12.99, N 2457-VI від 08.07.2010 }

Положення про Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами, а Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - Кабінетом Міністрів України.
{ Частина сьома статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N 186/98-ВР від 05.03.98, N 5456-VI від 16.10.2012 }

В Україні можуть утворюватись й інші фонди для стимулювання і фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
{ Стаття 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища

В Україні здійснюється стимулювання раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища шляхом:

а) надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян в разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, при переході на маловідхідні і ресурсо- і енергозберігаючі технології, організації виробництва і впровадженні очисного обладнання і устаткування для утилізації та знешкодження відходів, а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього природного середовища; { Пункт "а" статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1288-XIV від 14.12.99 }

б) надання на пільгових умовах короткострокових і довгострокових позичок для реалізації заходів щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища;

в) встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;

г) звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного середовища;

д) передачі частини коштів фондів охорони навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на заходи для гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин і зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних впливів на стан навколишнього природного середовища, на розвиток екологічно безпечних технологій та виробництв; { Пункт "д" статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 186/98-ВР від 05.03.98 }

е) надання можливості отримання природних ресурсів під заставу.


{ Пункт "є" статті 48 втратив чинність на підставі Закону N 783-XIV від 30.06.99 }


Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит
{ Назва статті 49 в редакції Закону N 1863-IV від 24.06.2004 }

В Україні здійснюється добровільне і обов'язкове державне та інші види страхування громадян та їх майна, майна і доходів підприємств, установ і організацій на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.

З метою врахування екологічних вимог у процесі приватизації чи корпоратизації об'єктів права державної власності, іншої зміни форми власності чи зміни суб'єктів права власності на об'єкти, а також для потреб екологічного страхування, оренди майна, набуття права власності на майно та земельні ділянки, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, при здійсненні іншої діяльності в Україні проводиться добровільний чи обов'язковий екологічний аудит. { Статтю 49 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1863-IV від 24.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 882-VI від 15.01.2009 }

Порядок екологічного страхування та екологічного аудиту визначається законодавством України. { Частина третя статті 49 в редакції Закону N 1863-IV від 24.06.2004 }

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16